اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحات كد رشته محلهاي مربوط به تمديد پذيرش دوره هاي كارداني فني و كارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي - كاربردي براي بهمن ماه سال 1397 و همچنين اعلام كد رشته محلهاي جديد علاوه بر رشته محلهاي اعلام شده در اطلاعيه مورخ 97/10/29

1397/11/09

پيرو اطلاعيه مورخ 97/10/29 ، بدين وسيله ضمن اعلام كد رشته محلهاي جديد علاوه بر رشته هاي تحصيلي اعلام شده در اطلاعيه تمديد پذيرش دوره هاي كارداني فني و كارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي در بهمن ماه سال 1397 و همچنين اصلاحات مربوط به برخي از كد رشته محلها و مراكز آموزشي مندرج در اطلاعيه فوقالذكر، به اطلاع ميرساند كه متقاضيان ميتوانند ضمن مراجعه به جداول رشته محلهاي جديد و همچنين اصلاحات مربوط به كد رشته محلهاي موسسات آموزشي مندرج در اين اطلاعيه، در صورت تمايل و با توجه به مفاد مندرج در اطلاعيه مورخ 97/10/29 و با به همراه داشتن مدارك لازم در زمان مقرر به موسسات، مراكز و واحدهاي آموزشي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.

دریافت فایل اطلاعيه كامل مربوط به اصلاحات و جداول رشته محلهاي جديد كارداني دانشگاه جامع علمي - كاربردي مرحله دوم تمديد پذيرش - بهمن ماه 97 فرمت PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور