دفترچه راهنماي پذيرش « ناپيوسته » دوره مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمی کاربردی

1395/06/17
 
 
 
« فهرست مطالب دفترچه‌ راهنما »
 
 
عنوان
صفحه‌
مقدمه
تعاريف
شرايط پذيرش داوطلبان
سهميه رزمندگان و ایثارگران
روش پذیرش دانشجو
ثبت­نام
راهنمای انتخاب رشته تحصیلی برای گروه­های آموزشی چهارگانه
جدول شماره (1): شهريه دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌اي (ناپیوسته) سال تحصیلی 96-1395
جدول شماره (2): گروه، کد زیرگروه آموزشی، عناوین رشته‌های تحصیلی دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته سال 95 و کدرشته‌های کاردانی مرتبط
جدول شماره (3): گروه، کد زیرگروه آموزشی، عناوین تحصیلی کدرشته‌های کاردانی مرتبط مورد پذیرش در دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته سال 1395
جدول شماره (4): استان­، ارگان­، دستگاه­ متقاضي، مركز آموزشي، رشته‌ تحصيلي، نیم‌سال پذیرش، نشاني و تلفن مراكز آموزشی در دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته سال 1395
جدول شماره (5): تعريف شاغل، شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي مراكز آموزشي مجری دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته سال 1395
جداول شماره (6): كدرشته محل و عناوين رشته­هاي تحصيلي گروه آموزشی صنعت
جداول شماره (7): کدرشته محل و عناوين رشته­هاي تحصيلي گروه آموزشی كشاورزي
جداول شماره (8): كدرشته محل و عناوين رشته­هاي تحصيلي گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعي
جداول شماره (9): كدرشته محل و عناوين رشته­هاي تحصيلي گروه آموزشی فرهنگ و هنر
جدول شماره (10): نشانی، شماره تلفن و دورنگار واحدهاي استاني دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي
جدول شماره (11): نام و کد استان، نام و کد شهرستان محل اقامت
جدول شماره (12): اسامی استان­های ممنوعه جهت اقامت اتباع خارجي (افغاني و عراقي)
کاربرگ 101: استفاده از سهمیه شاغل
کاربرگ 103: تايیديه معدل
نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت‌نام جهت شرکت در پذيرش دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌اي (ناپیوسته) سال 1395
پيش‌نويس تقاضانامه ثبت‌نام جهت شرکت در پذيرش دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌اي (ناپیوسته) سال 1395

 

 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور