اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام كد رشـته‌محل‌هاي جديد و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398

1398/05/07

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 و اطلاعيه‌هاي‌‌ مورخ 98/02/16 و 98/02/22 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، به اطلاع داوطلباني كه قبلاً در مهلت تعيين شده، در آزمون مذكور ثبت‌نام و انتخاب رشته نموده‌اند‌ (اعم از متقاضیان رشته­ هاي با آزمون و رشته‌هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي) مي‌رساند كه اصلاحات و هم‌چنين كدرشته‌هاي تحصيلي جديد علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي موجود در دفترچه راهنماي آزمون مذكور بعد از انتشار دفترچه راهنما و اطلاعيه‌ مورخ 98/02/16 به شرح ذيل به اين سازمان واصل گرديده است. داوطلبان(اعم از متقاضيان پذيرش در رشته هاي با آزمون و يا متقاضيان پذيرش در رشته هاي بدون آزمون )  در صورت تمايل مي‌توانند پس از مطالعه دقيق مندرجات دفترچه راهنما، اطلاعيه‌هاي‌ مذكور (قابل دسترسي در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org) و مندرجات اين اطلاعيه، در بازه زماني 98/05/08 لغايت 98/05/11  نسبت به ويرايش كدرشته‌محل‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

الف - كد رشته‌محل‌هاي جديد:

110 – علوم آزمايشگاهي

توضيحات

جنس پذيرش

ظرفيت و نيمسال پذيرش

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته

محل

دوره

تحصيلي

مرد

زن

دوم

اول

فاقد خوابگاه

مرد

زن

15

-

دانشگاه علوم پزشكي لرستان – خرم‌آباد

6356

روزانه

111 – مامايي

ممنوعيت انتقال - ويژه كاردان هاي  مامايي شاغل در طرح پزشک خانواده استان سيستان و بلوچستان

-

زن

6

-

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

6350

روزانه

113 – هوشبري

فاقد خوابگاه

مرد

زن

20

-

دانشگاه علوم پزشكي لرستان – خرم‌آباد

6355

روزانه

202 - ايمني صنعتي و محيط كار

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر - مشهد

6340

غيرانتفاعي

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان)

6345

غيرانتفاعي

210 - مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين)

6346

غيرانتفاعي

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان

6347

غيرانتفاعي

215 - مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي خراسان - مشهد

6339

غيرانتفاعي

512 - علوم ورزشي

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي عطار - مشهد

6357

غيرانتفاعي

514 - علمي - كاربردي حسابداري

مرد

زن

-

30

دانشگاه گنبد

6349

روزانه

518 - مديريت بازرگاني

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي كرمان

6341

غيرانتفاعي

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي روزبهان - ساري

6342

غيرانتفاعي

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي مارليك - نوشهر

6344

غيرانتفاعي

518 - مديريت دولتي

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي روزبهان - ساري

6343

غيرانتفاعي

مرد

زن

-

80

موسسه غيرانتفاعي علامه طبرسي - قايمشهر

6348

غيرانتفاعي

605 - علمي - كاربردي ارتباط تصويري

-

زن

-

30

آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران - وليعصر(عج)

6351

روزانه

-

زن

10

-

آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران - وليعصر(عج)

6352

روزانه

-

زن

-

10

آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران - وليعصر(عج)

6353

نوبت دوم

-

زن

30

-

آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران - وليعصر(عج)

6354

نوبت دوم

ب- كد رشته‌محل‌هاي حذف شده:

كدرشته‌محل‌ مندرج در جدول ذيل حذف شده است و براي آن پذيرش دانشجو صورت نخواهد گرفت.

كد رشته امتحاني

كد رشته محل

دوره

تحصيلي

نام رشته تحصيلي

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

توضيحات

102

1032

غير انتفاعي

مهندسي بهداشت حرفه‌اي و ايمني كار

مؤسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي - اصفهان

حذف شده است.

ج- افزايش ظرفيت پذيرش:

كد رشته امتحاني

كد رشته محل

دوره

تحصيلي

نام رشته تحصيلي

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل‌ ‌تحصيل

توضيحات

204

1591

روزانه

مهندسي تكنولوژي برق - قدرت

آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ابركوه - شريف

افزايش ظرفيت پذيرش از 15 نفر به 20 نفر

204

1592

روزانه

مهندسي تكنولوژي برق - قدرت

آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ابركوه - شريف

افزايش ظرفيت پذيرش از 15 نفر به 20 نفر

204

1695

نوبت دوم

مهندسي تكنولوژي برق - قدرت

آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ابركوه - شريف

افزايش ظرفيت پذيرش از 15 نفر به 20 نفر

204

1696

نوبت دوم

مهندسي تكنولوژي برق - قدرت

آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ابركوه - شريف

افزايش ظرفيت پذيرش از 15 نفر به 20 نفر

232

4034

روزانه

مهندسي اجرايي عمران

آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ابركوه - شريف

افزايش ظرفيت پذيرش از 15 نفر به 20 نفر

232

4035

روزانه

مهندسي اجرايي عمران

آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ابركوه - شريف

افزايش ظرفيت پذيرش از 15 نفر به 20 نفر

232

4148

نوبت دوم

مهندسي اجرايي عمران

آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ابركوه - شريف

افزايش ظرفيت پذيرش از 15 نفر به 20 نفر

232

4149

نوبت دوم

مهندسي اجرايي عمران

آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ابركوه - شريف

افزايش ظرفيت پذيرش از 15 نفر به 20 نفر

د- كاهش ظرفيت پذيرش:

كد رشته امتحاني

كد رشته محل

دوره

تحصيلي

نام رشته تحصيلي

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل‌ تحصيل

توضيحات

111

1134

روزانه

مامايي

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

كاهش ظرفيت پذيرش از 15 نفر به 9 نفر

ﻫ - تغيير نيمسال پذيرش:

كد رشته امتحاني

كد رشته محل

دوره

تحصيلي

نام رشته تحصيلي

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

توضيحات

101

1018

روزانه

تكنولوژي اتاق عمل

دانشگاه علوم پزشكي مازندران - ساري

پذيرش دانشجو براي نيمسال دوم صورت مي‌گيرد.

103

1052

روزانه

بهداشت عمومي

دانشگاه علوم پزشكي مازندران - ساري

پذيرش دانشجو براي نيمسال دوم صورت مي‌گيرد.

107

1095

روزانه

تكنولوژي پرتوشناسي

دانشگاه علوم پزشكي مازندران - ساري

پذيرش دانشجو براي نيمسال دوم صورت مي‌گيرد.

107

1096

روزانه

تكنولوژي پرتوشناسي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

پذيرش دانشجو براي نيمسال دوم صورت مي‌گيرد.

110

1116

روزانه

علوم آزمايشگاهي

دانشگاه علوم پزشكي مازندران - ساري

پذيرش دانشجو براي نيمسال دوم صورت مي‌گيرد.

110

1117

روزانه

علوم آزمايشگاهي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

پذيرش دانشجو براي نيمسال دوم صورت مي‌گيرد.

111

1134

روزانه

مامايي

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

پذيرش دانشجو براي نيمسال دوم صورت مي‌گيرد.

111

1135

روزانه

مامايي

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

پذيرش دانشجو براي نيمسال دوم صورت مي‌گيرد.

111

1144

روزانه

مامايي

دانشگاه علوم پزشكي مازندران - ساري

پذيرش دانشجو براي نيمسال دوم صورت مي‌گيرد.

112

1172

روزانه

مدارك پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي مازندران - ساري

پذيرش دانشجو براي نيمسال دوم صورت مي‌گيرد.

و - شرايط و ضوابط و نشاني برخي از مؤسسات آموزش عالي:

1- آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره دو تهران (شهيد شمسي‌پور): اين آموزشكده فاقد خوابگاه مي‌باشد.

2- مؤسسه غير انتفاعي رشديه - تبريز: اين مؤسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي‌باشد. ضمناً بند 4 از شرايط و ضوابط اختصاصي اين مؤسسه مندرج در صفحه 153 دفترچه راهنماي ثبت‌نام حذف مي‌شود.

3- مؤسسه غیرانتفاعی هرمزان – بيرجند :  نشاني جديد مؤسسه: استان خراسان جنوبي ، شهر بيرجند ، خيابان شهدا ، شهدا 6   

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور