دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397

1397/03/10

 بخش

 

عنوان

 

 

صفحه

 

 

 

  

  

 كليات و شرايط و ضوابط

 مقدمه

 

دريافت فايل

 الف) روش گزينش

 ب) بورسيه و رشته‌هاي داراي شرايط خاص

 ج) شيوه‌هاي آموزشي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

 د) سهميه رزمندگان و ايثارگران

 ه‍ ) پذيرش اتباع خارجي

 و) شرايط پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره‌هاي كارشناسي ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

 ز) كارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون

       - تذكرات خيلي مهم در رابطه با معدل

 ح) انتخاب اينترنتي محل تحصيل

 ط) فرم اينترنتي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي

 ي) يادآوري‌هاي خيلي مهم

 جداول كد رشته محل‌ها

 

جدول شماره 1- كد رشته محل‌هاي تحصيلي گروه علوم انساني

 

 دريافت فايل

 جدول شماره 2- كد رشته محل‌هاي تحصيلي گروه علوم پايه

 دريافت فايل

 جدول شماره 3- كد رشته محل‌هاي تحصيلي گروه فني و مهندسي

 دريافت فايل

 جدول شماره 4- كد رشته محل‌هاي تحصيلي گروه كشاورزي

 دريافت فايل

 جدول شماره 5- كد رشته محل‌هاي تحصيلي گروه هنر

 دريافت فايل

 جدول شماره 6- كد رشته محل‌هاي تحصيلي گروه علوم دامپزشكي

 دريافت فايل

 

 

 

 

 

 

پيوست‌ها

 الف) شهريه دوره‌هاي مختلف تحصيلي در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي

 

دريافت فايل

 ب) شرايط و ضوابط پذيرش‌ دانشجو در رشته‌هاي ‌مختلف ‌تحصيلي‌ دوره‌هاي نوبت دوم دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌

 ج) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور

 د‍) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در مؤسسات آموزش عالي غيردولتي‌ و غيرانتفاعي

 ه‍) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دوره‌هاي مجازي

 و) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دوره‌هاي پرديس خودگردان

 ز) شرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي

 ـ فرم مخصوص معدل (ويژه دانشجويان سال آخر كارشناسي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي)

 ـ فرم تأييديه فارغ‌التحصيلان رتبه اول و نمونه دوره كارشناسي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

 ـ پيش‌نويس فرم انتخاب رشته اينترنتي

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور