اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص پذيرش در رشته‌هاي جديد آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال 1398

1398/03/13

بدين‌وسيله به اطلاع داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1398 مجاز به انتخاب رشته گرديده‌اند، مي‌رساند: باتوجه به اعلام كدرشته‌ محل‌هاي جديد به شرح  زير و تاييد دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مقرر گرديد وضعيت علمي داوطلبان واجد شرايط بررسي و افرادي كه حدنصاب نمره علمي لازم را دارا مي‌باشند، معرفي شوند. لذا از كليه داوطلباني که در ردیف معرفی شدگان برای مصاحبه قرار گرفته اند (به شرح اسامی ذیل) دعوت مي‌نمايد درصورت تمایل براساس برنامه زماني انجام مصاحبه (مندرج در این اطلاعیه) و متن اطلاعيه مورخ 98/02/31 مندرج در سايت اين سازمان به دانشگاههاي ذيربط مراجعه نمايند. به كليه داوطلبان توصيه مي‌گردد قبل از مراجعه برای شركت در مصاحبه ، ابتدا به سايت دانشگاه مربوط مراجعه تا در صورت تغيير برنامه زماني انجام مصاحبه، براساس برنامه زماني مندرج در سايت دانشگاه به منظور مراحل ارزيابي تخصصي اقدام نمايند.

تذکر مهم: داوطلبانی که اسامی آنها در ذیل این اطلاعیه اعلام گردیده درصورت تمایل ضمن شرکت در مراحل مصاحبه برای تعیین اولویت و درج کد رشته محلها ی ذیل در فرم انتخاب رشته خود در تاریخ 98/05/01 به سایت این سازمان مراجعه و براساس توضیحاتی که اعلام می شود اقدام لازم را دراین خصوص بعمل آورند درغیر این صورت در رشته محلهای مربوط گزینش نخواهند شد.

 

كد و نام رشته امتحاني

كد محل

نام رشته

گرايش

نام دانشگاه

دوره

حدنصاب نمره معرفی

تاريخ مصاحبه

2101- زبان و ادبيات فارسي

5598

زبان و ادبيات فارسي

ادبيات عرفاني

دانشگاه تربيت مدرس

روزانه

4732

27 خرداد/98

2233 - رياضي محض

5600

رياضي محض

 

پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي

روزانه

2020

7 مرداد/98

2238- فيزيك

5601

فيزيك

گرانش و كيهان‌شناسي

پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي

روزانه

2009

12 مرداد/98

2238- فيزيك

5602

فيزيك

نجوم و اختر فيزيك

پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي

روزانه

1882

12 مرداد 98

2433- اگروتكنولوژي- بذر

5603

اگروتكنولوژي

علوم و تكنولوژي بذر

دانشگاه فردوسي مشهد

روزانه

1670

20 خرداد 98

2433- اگروتكنولوژي- بذر

5604

اگروتكنولوژي

علوم و تكنولوژي بذر

دانشگاه فردوسي مشهد

نوبت دوم

1320

20 خرداد 98

2504- پژوهش هنر

5605

طراحي صنعتي

دانشگاه تهران

روزانه

5507

18 خرداد 98

دانشگاه تهران

2808- زبان شناسي

5607

آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

 

دانشگاه علامه طباطبايي تهران

روزانه

4060

3 و 4 تير 98

2808- زبان شناسي

5608

آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

 

دانشگاه علامه طباطبايي تهران

پرديس خودگردان

3141

5 و 6 تير 98

2148- مشاوره

5599

مشاوره

 

دانشگاه بجنورد

روزانه

5307

29 خرداد 98

2805- آموزش زبان انگليسي

5606

آموزش زبان انگليسي

 

دانشگاه بجنورد

روزانه

5503

18 تير 98

 

 

 

 

پرونده نام خانوادگي نام رشته محل معرف شده اول رشته محل معرف شده دوم
557211 ابراهيم پورنيك فائقه 5607 5608
545655 ابراهيمي سيده شيما  5601 5602
512039 ابراهيمي پرستو 5599 0
506991 ابراهيمي مرضيه 5607 5608
571526 ابراهيمي مهديه 5601 5602
578433 ابراهيمي چلال ابادي وجيهه 5606 0
679229 ابراهيمي كاظم اباد  اعظم 5599 0
504172 ابراهيميان پريسا 5600 0
510640 ابسردي  مظفر 5600 0
624021 ابوالهادي زاده مرضيه 5601 5602
638563 اتابكي  ليلا 5605 0
587479 اجلالي  گلشن 5601 5602
530995 احترامي ساناز 5607 5608
677230 احمدخاني جلال 5607 5608
525490 احمدلو  عصمت 5600 0
653484 احمدي زهره 5600 0
520828 احمدي رضا  5606 0
502114 احمدي محيا 0 5608
521325 احمدي هارون 5601 5602
511908 احمدي پور  محمدحسين 5600 0
562737 احمدي تركماني حامد 5601 5602
509082 احمدي زاده فيروزجايي شهريار  5601 5602
516187 احمدي سياوشاني سيدعلي  5601 5602
514702 احمدي نوري فاطمه 5601 5602
512308 احمدي ورمزاني سميرا 5607 5608
551114 اختري پور  كاوه 5598 0
690647 ادينه معين 5603 5604
524530 اذرنياانگوت صنم  5601 5602
502052 اذريان  مريم 5606 0
522377 اردلان  هدي  0 5608
535643 ارزانش  صفورا 5600 0
556952 ارغواني الهام 0 5608
593289 ازموده سرودي  رضا  5601 5602
679226 اسحاقيه پيمان 5598 0
602700 اسدبورجهان اباد  الهه 5606 0
673685 اسدپور  محمد 5601 5602
515870 اسدخاني محراب 5605 0
685249 اسدزاده فائزه 5599 0
640696 اسدي محمدامين 5601 5602
628251 اسدي مريم 5600 0
502576 اسدي فرناز 5601 5602
619141 اسدي پور محمدرضا 0 5602
514134 اسكندري رسول 5605 0
523875 اسكندي  احسان 5600 0
596622 اسلامي  سودابه  5607 5608
663715 اسلامي فخر شيما 0 5608
553935 اسلامي فيض ابادي نازنين  5601 5602
505102 اسلامي هنر ناهيد 0 5608
516226 اسماعيلي پوراستخرپشتي  مريم 5598 0
583359 اسماني  مصطفي 5601 5602
572294 اسمعيلي صومعه سحر  0 5602
626221 اشتري بتول 0 5602
619702 اشرف ابادي اكبر 5601 5602
640827 اشعري سميرا 5605 0
561043 اشفته سميه 5600 0
537397 اصغري فردين 5600 0
502093 اصغري مقدم عاطفه 0 5602
554108 اصفهاني محمدرضا 5601 5602
584392 اصل دهقان  فاطمه 5599 0
634328 اصلي تيكانلو  حجت  5601 5602
548739 اعظمي مريم 5599 0
565896 اعيادي مغانلو نادر 5599 0
551006 افتاب سوار هادي 0 5602
521641 افتخاري نسب افشين 5601 5602
586513 افشاري  نسيم 5607 5608
598725 افشاري راد مرجان 5607 5608
624046 افشين پور  مريم 0 5608
577997 اقامحمدي اميرحسين 5598 0
530071 اقائي گنزق فرشته 5600 0
569569 اقبال پور  فاطمه 0 5602
529664 اكبرپور سميرا 5599 0
669141 اكبري چالشتري تقي  0 5602
600851 اكبري كلور سيده مريم  5599 0
620312 اكبري كوربلاغ سعيد 0 5602
513512 الماسي  مريم 5607 5608
604872 الهامي  نوشين 5598 0
548652 الياسي  پريسا 5600 0
525525 امام سنا  5600 0
631751 امامي كله سر  ليلا 5599 0
638210 امان الله زاده ليلا 0 5602
527398 امجدي ازاده 5605 0
595586 اموزگار حسين 5603 5604
510230 امير منيژه 5607 5608
548469 اميري ناهيد 5601 5602
525515 اميري منفرد وحيد 5603 5604
585073 اميني سيده عالمه 5607 5608
650218 اميني مظفر 5607 5608
692607 اميني محمدعمار 5600 0
551409 انجم شعاع  شهره 5601 5602
582425 انصاري  فاطمه 5606 0
543205 انصاري جابري  جمال 5598 0
636749 انصاري جوكندان زهرا 0 5602
524768 اويسي ادناز 0 5608
503330 اويسي كهخا سعيد 0 5608
574078 ايرانمنش صالحه 5599 0
624384 ايزدي سيدمحمد 5600 0
563283 باباجاني سنگتابي معصومه  5605 0
500769 باباخاني محمدحسين 5600 0
529020 بابازاده زهره 5606 0
627141 بابازاده سرابي حليمه 5600 0
585741 بابانژادكفشگر نگار 5606 0
542702 بابايان اقاقاني  زاره 5606 0
526343 بابائي  راضيه 5600 0
528340 بابائي  ارسام 5607 5608
552031 بابائي نژادبصيري بابك 0 5604
694219 باخرد فتانه 5601 5602
518034 بادام دري  زهرا 0 5608
532707 باقرزاده اتش جي  سميه 5601 5602
608731 باقري فرشته 0 5608
573391 باقري ارزو 5599 0
575172 باقري فرد  اكرم 5600 0
564775 بحري فائزه 5599 0
553286 بحري لاله  محمدرضا 5598 0
591473 بخت اور زهرا 5603 5604
609439 بختياري صابر 5603 5604
524135 بخشي جهرمي فرناز 5598 0
565785 بخشيان نيك عسل  5606 0
664435 بدري سجاد 0 5608
520514 برادري قوزوللو ابراهيم 5599 0
513175 برجيان  رضيه 5601 5602
545145 برخورداري  علي  5601 5602
501000 برزگر نجمه 5606 0
638718 برزگربفرويي مصطفي 5607 5608
538852 برفر سيدمحمد 5598 0
683427 برقرارجهرمي علي  5600 0
508582 برقعي محمدجواد 5607 5608
591215 برمكي فاطمه 5605 0
522799 بزرگي پيمان 5598 0
531834 بسطامي  شيوا 0 5608
529799 بشيري جواد 5601 5602
584907 بشيري كهجوق سيما 0 5602
515914 بگلري عليرضا  0 5608
599505 بهادر محمدرضا 5607 5608
576425 بهاري سليم سجاد 5600 0
508283 بهرام شتربان  باقر 5605 0
537203 بهرامي  شبنم 5600 0
552467 بهرامي نژاد حبيبه 5599 0
694787 بهمن سلطاني هومن 5601 5602
637832 بهنام هادي 5600 0
589331 بهنود جمال 5600 0
645987 بيات مجيد 5606 0
524280 بيات كامجو 0 5602
512043 بيگي حجت اله 5598 0
591267 پارساطلب عباس 5598 0
554809 پاك نياكان سپيده 0 5602
628399 پدرام احمد 0 5608
540790 پرتوفرد علي  5600 0
647402 پرتوي فرد  ارغوان  0 5602
524580 پرويزي  غلامرضا 5606 0
514141 پشتوان  حميده 5607 5608
513195 پلوئي معصومه  0 5608
533504 پناهي پور  حنانه 5599 0
643796 پورپشنگ مهدي 5607 5608
655047 پورتركاروني محسن 5606 0
505734 پورصالح اميري سيده مريم  5605 0
521099 پورطهماسب پيچا فرشته 5606 0
509923 پورعماد سارا 5598 0
580168 پورفراهاني منيره 5599 0
641229 پوركريمي مجيد 5603 5604
530386 پورنوروز مريم 5607 5608
519173 پويان خواه مريم 5607 5608
509416 پيري رامين 5603 5604
500702 پيلواران رضا  5607 5608
586248 تابان محمدصادق 5598 0
557681 تدين چهارطاق  نفيسه 5607 5608
503422 ترابي بهاره 5600 0
601647 ترابي منيره 0 5608
606735 تربتي ناصر 5600 0
595149 تقدسي نيا  رويا 5599 0
560671 تقوي زنجاني بهراد 5601 5602
627493 تقويان  زهرا 5601 5602
514977 تقي زاده محمدصادق 5606 0
629729 تلوري الهام 5601 5602
624579 تميمي محمد 5606 0
502886 تميمي هنگامه  5600 0
578308 توانگريان  فاطمه 5600 0
618554 توفيق زاده محمدحسين 5598 0
601457 توكلي فرامرز  5600 0
567821 توكلي گارماسه مسعود 5607 5608
549338 تهامي سپيده 5606 0
514488 تيرگر محمد 5601 5602
514747 ثابت نيره 5598 0
682591 ثاني علي اصغر 0 5602
545142 جاهدي فاطمه 5606 0
635379 جعفرزاده سحر  5601 5602
500251 جعفري رويا 5606 0
553465 جعفري محمد 5598 0
608518 جعفري ايرج 5598 0
636069 جعفري اشكان 5598 0
589532 جعفري سعيد 5603 5604
522229 جعفري نيك  كاظم 5598 0
546638 جعفري هنر  فرزاد 0 5602
570096 جلالي ناديا 5607 5608
526380 جلالي بنذركي  محمد 5606 0
535424 جليلي دواب مريم 5607 5608
613621 جنگ جو  فائقه 5603 5604
515248 جوانميري ليلا 5599 0
511198 جودي نيره 5607 5608
585229 جولا مريم 5600 0
676133 جهان پناه  رويا 5600 0
523981 جهان تيغي  منيژه 5603 5604
534927 جهان گردي  مصطفي 5600 0
515694 جهانباني زهرا 5607 5608
613251 جهاني سميه 5600 0
627893 جهرمي سيداصغر 5598 0
585192 چاكري زاده حسن  5598 0
535464 چراغعلي سعيد 5605 0
504505 حاج علي اكبري ازاده 5600 0
644256 حاج كرمي پريسا 5599 0
686990 حاج كريم فاطمه 0 5608
539381 حاجي باقري زهرا 0 5608
501166 حاجي زاد رضوان 5601 5602
525943 حاجي سيدرضايي اكرم بيگم  5607 5608
539110 حاجي كريم  كاساندان 5601 5602
500037 حافظي نيا  مژگان 5600 0
674337 حايري كرماني  بهاره 5607 5608
530596 حبيبي مود  زهرا 0 5608
560851 حجازي معينه السادات 5605 0
533407 حجازيان فاطمه 5605 0
649526 حروف چين پديده 5600 0
566366 حسن زاده اميد 5600 0
510329 حسنوند  مرتضي 5600 0
613115 حسني جبل كندي محمداسماعيل 5600 0
586548 حسني درگاه حسين 5598 0
554315 حسني ماجولان  ابوالفضل 0 5602
585878 حسين ابادي حسين 5601 5602
541769 حسين پورلشكامي اعظم 0 5608
629989 حسين چاقويي پويا 5601 5602
579247 حسين زاده ازاد طوبي 5607 5608
541475 حسينقلي زاده  امين 5600 0
558465 حسيني سيده اكرم  5600 0
543790 حسيني سيدمحمد 5599 0
685164 حسيني شهاب الدين 5601 5602
512589 حسيني سيدهادي 0 5608
542539 حسيني ميناسادات  5606 0
583650 حسيني ياسمن 5601 5602
584169 حسيني سيدرامين 5598 0
526655 حسيني بهارانچي مرضيه السادات 5605 0
517369 حسيني بيوكي نفيسه 5599 0
589887 حسيني تودشكي  دانيال  5603 5604
579886 حسيني جنگجو سيدعارف 5607 5608
659499 حسيني زاده سيدمجيد 5603 5604
539269 حسيني طيب  سيداميرحسين 5607 5608
601719 حسيني فهرجي سهيلا 5607 5608
635671 حسيني كاكلكي  مريم السادات  5599 0
555706 حسيني نژاد سيده ناهيد 5599 0
659274 حسيني نژاد زكيه سادات 5601 5602
565436 حسيني نژاد سيدوحيد 5600 0
532794 حسيني نوه  روح الله 5600 0
555570 حقاني جويباري احد  5601 5602
515253 حقيقي صابر ندا  5607 5608
653689 حكمت ارا حميده 0 5602
507312 حكيم جوادي پريسا 5605 0
536676 حنان سميه 5607 5608
666757 حيدرپناه فريد 5600 0
635501 حيدرزاده يعقوب 5603 5604
608383 حيدري خديجه 5599 0
512174 حيدري رويا 5599 0
582035 حيدري نجمه 5607 5608
580767 حيدري تمرابادي شيوا 5598 0
664212 حيدري شنقوش اباد شهرام 5601 5602
548044 حيدري گزين رضا  5601 5602
527915 خاتمي منيره 5601 5602
655468 خادمي حميد 5598 0
560998 خاقانپورشاهرضائي ليلا 5600 0
532172 خاكبازان فرد  سيده نيلوفر 0 5608
594223 خالقي علي  5600 0
569681 خالقي سيده مهديسا 5601 5602
509574 خانبان زاده عليرضا  5607 5608
501082 خانپور  محمدامين 5601 5602
580186 خايفي ياسمين  5600 0
511147 خدابخشي پاريجان  مهدي 5598 0
520450 خدامي عباسيه  صميمه 5603 5604
517138 خدايي الهام 0 5608
574341 خدايي ميلاد 5600 0
640868 خراساني گردكوهي  عليرضا  5598 0
514969 خردمند  نسرين 0 5608
586116 خزايي صفيه 5600 0
515660 خزائي كوه پر  ميثم 5606 0
595779 خسرواني صغري 5600 0
625464 خسروي ناهيد 0 5608
529279 خسروي پور  سحر  0 5608
662614 خطيب زاده  احمد 0 5604
526429 خطيرحاجيكلايي محبوبه  5598 0
557594 خليلي سينا 5606 0
558314 خليلي عماد 0 5608
570532 خليلي درمني انسيه 5601 5602
534608 خواجه ئيان زيبا 5607 5608
619672 خوب خواهي  حكيمه 5607 5608
586906 خوش طينت محدثه 5601 5602
548821 خوشرنگ باف مينو 5601 5602
517371 خوشه چين بهار حجت  0 5608
561575 خوئيني  ميثم 5598 0
587430 دارابي  فريبرز  5598 0
515461 دارابي قانع حسين 5606 0
636775 داربوي  هانا 5603 5604
576568 دامن كش ميثم 5606 0
503898 دانش نعيمه 5605 0
549355 دانشمندي محمدشاهين  5603 5604
627450 دانيالي زينب 5599 0
534640 دانيالي حميدرضا 5601 5602
523553 داودابادي  خسرو 5601 5602
568858 داودي هدايت اله  0 5608
654933 درفكي زهرا 0 5608
541671 دروگر سعيده 5599 0
527726 درياني سهزابي نسيم 5600 0
564715 دريايي  غلامحسين 0 5608
520857 دزفولي  گلناز 0 5608
533375 دست برهان  نسرين 5600 0
532914 دستاران سليمان  5601 5602
541088 دل فرح  بهاره 5598 0
503861 دلجو امير 0 5608
501251 دورگرد  پريسا 0 5602
628960 دولتي بابك 5606 0
575037 دولتي اذر  5607 5608
603310 دهدشتي  نرجس سادات 5607 5608
537628 ديدار محمد 0 5602
646382 ديواني سنندج  نسترن 5607 5608
662216 ذبيح نيامقدم  عاطفه سادات 5603 5604
578631 ذكرتي سرور 5606 0
674623 ذوقي خبوشان ارغوان  5605 0
615760 رازمنش  حميدرضا 5600 0
604740 رافع شيخي  رضا  0 5608
547890 ربيعي راضيه 5599 0
561138 ربيعي سميرا 5600 0
586644 رجايي رضا  5600 0
511637 رجب نژاد محدثه 0 5602
669000 رحمان نژادي سارا 0 5608
527114 رحمتي طيبه 0 5608
525901 رحيمي ارش  0 5602
593695 رحيمي زهرا 5601 5602
602238 رحيمي حكيمه 5603 5604
578877 رحيمي پاشاكلايي  مريم 5605 0
557106 رحيمي مباركي  محمدعلي 5599 0
518344 رحيمي نژاد مرجان 5601 5602
510611 رحيمي وارياني علي  5598 0
602661 رستاك حميد 5599 0
639980 رستم زاده  نسترن 0 5608
571795 رستمي ارش  5603 5604
654337 رستمي زهرا 0 5608
649331 رستمي پور  اكرم 5603 5604
515334 رسولي بهروز 5606 0
576377 رشادت زهرا 5600 0
612559 رشيدي مهدي 5600 0
552529 رضاي اهوانو محسن 5599 0
626160 رضايي علي اكبر 0 5602
534549 رضائي ديناني  مرضيه 0 5608
570366 رضواني  محسن 0 5608
608673 رضوي مريم السادات  0 5602
539648 رفاهي سمانه 5598 0
510379 رفيعيه بابكي  عليرضا  0 5602
511063 ركني كورش 5601 5602
622218 رم يار  محمدرضا 5598 0
548470 رمضاني تكليمي سارا 0 5608
520256 رنجبرچقاكبودي وحيد 5607 5608
505339 رنجگر پريسا 5599 0
565784 روان سالار افروز 5598 0
512871 رونقي خامنه نيما 5601 5602
649301 زارع زهرا 0 5608
567007 زارع زاد زهره 5603 5604
667717 زارعي سهيلا 5600 0
522524 زارعي گيتا 5600 0
534612 زارعي محمد 5599 0
622846 زارعي طاهره 5606 0
524028 زارعي معصومه  5607 5608
519168 زرنگاري سميه 5598 0
546482 زليكاني محمد 5599 0
534572 زماني پگاه 0 5608
500803 زماني گندماني حامد 5605 0
592645 زماني ميراركلائي فاطمه 5600 0
675860 زمانيان كشفي  مريم سادات 5603 5604
582707 زندي دره غريبي محمد 5599 0
601654 زندي لك مرضيه 5600 0
582370 زنگي ابادي سعيده 5598 0
510676 سالار ارش  5607 5608
523739 سالاري  محمد 5599 0
569390 سالاري  مريم 5605 0
572490 سالم حصاري محمد 5605 0
585009 سبزه جلال 5600 0
542862 سبكبار  حامد 5607 5608
581707 ستايش زارعي ليلا 5606 0
657830 سجادي سيدمحسن 5605 0
622285 سحابي بهروز 0 5608
553053 سخن افرين  ازاده 5607 5608
600127 سروستاني علي  5599 0
565368 سروعليشاه  حميد 5601 5602
511966 سعادت ارا  علي  5606 0
646567 سعادت اميني اعظم 0 5602
502836 سعيدي باغ ابريشمي زهرا 5601 5602
566467 سلطاني  الهام 0 5602
544445 سلطاني  مينا 5606 0
570610 سلطاني  طاهره 5600 0
533437 سلماني  حيدر 5601 5602
697195 سلماني نوكابادي  علي  0 5602
554036 سليمان سالم يوسف 5606 0
609535 سليماني جمال ابادي  حميدرضا 5598 0
528323 سليمي سيدشهاب الدين 0 5602
588786 سليمي كوچي ارمان 5599 0
686554 سميعي محمد 5600 0
500186 سنجابي  علي  5600 0
661292 سنجابي  اعظم 5607 5608
510085 سنگي مارال 5600 0
569131 سويني عادل 5603 5604
635587 سيادتي  سيدمسعود 5598 0
548542 سيري هانيه 5606 0
622467 شاكري علي  0 5602
523940 شاكري عموقين  رقيه 5603 5604
580203 شاكري نسب  احسان 5601 5602
515035 شاهسواري زهرا 5599 0
567810 شجاعي رعنا 5601 5602
536786 شجاعي كنگ سفلي ايدا 5600 0
620862 شجاعي واژناني فاطمه 5599 0
516602 شخصي خازني سارا 5598 0
581849 شرفي نژاد  حسنيه 0 5608
516215 شريعتي  زينب 5599 0
525158 شريفان  امينه لادن 0 5608
608145 شريفي خيرابادي فائزه 0 5604
682928 شعبانلو مصطفي 5601 5602
570512 شعباني  حسين 5600 0
588937 شعباني  محمدباقر 5607 5608
696817 شعباني اربوسرا محبوبه  5601 5602
508239 شفيعي كوشا 5600 0
687909 شفيعي زهرا 5599 0
525949 شمخاني  محمد 5605 0
599029 شمس ابادي  مهدي 5598 0
551380 شمس الديني سليمان  5600 0
655323 شمسايي  مجيد 5599 0
517087 شمشيري  جهانگير 0 5608
543033 شنان حياوي صديقه 5601 5602
570227 شوپايي جويباري طاهره 5601 5602
587677 شه كلاهي فاطمه 5605 0
625659 شهاب محمدرضا 0 5604
538429 شهابي شهميري  فاطمه 5600 0
552358 شهبازي بختياري پدرام 5598 0
513503 شهرياري اميد 5600 0
583581 شيخ باقرمهاجر فاطمه 5598 0
622250 شيرازيان عليرضا  0 5602
513637 شيرالي  محمد 5600 0
566150 شيري طاهره 5599 0
561389 شيرين زاده وراغولي  سجاد 5601 5602
553629 صابرباغي حميدرضا 5600 0
569432 صابونچي علي  5605 0
554154 صاحبي فريبا 0 5608
558685 صادقي عبدالرحمن  5607 5608
505589 صادقي ابوالفضل 5600 0
575028 صادقي مهدي 5606 0
575721 صادقي فرشته 5605 0
502917 صادقي مهسا 5607 5608
522846 صادقي حسنوند  ارمين 5601 5602
534023 صادقي زالي وحيد 5601 5602
505722 صادقي نژاد مينا 5600 0
564326 صادقي نژاد فرشته 5598 0
589699 صادقيان فواد 0 5608
661898 صالح خرم ابادي شيرين 5600 0
555454 صالحي بلن  5599 0
687344 صالحي فاطمه 0 5602
503597 صالحي امير 5600 0
583605 صالحي الهام 5607 5608
525392 صبري بهيك  ايسان 5599 0
613837 صديقي مصيب 5598 0
525222 صفايي اصل  اكبر 5606 0
550530 صفرپورهفشجاني حكمت 5607 5608
550080 صفردوست عباس 5607 5608
655683 صفرعليزاده ندا  0 5608
553257 صفري سنجاني سودابه  5605 0
533883 صفري صديق  رزيتا 5605 0
533124 صفري گزاز  ميثم 5601 5602
644605 صفري لمجيري ناهيد 0 5602
614526 صلاحي استاد زهرا 5598 0
581966 صمدي سيده معصومه 0 5608
549742 صمدي فرد اذر  5599 0
560446 صميمي سده  محمدرضا 0 5608
657627 صناعتيان فاطمه 5607 5608
535575 صياد ايمانه  5607 5608
676886 صيفي اصلان 5601 5602
532930 ضياابادي ميانجي  فريبا 5606 0
517222 ضيائي هادي 5600 0
638182 طالب زاده  محمدداود 5601 5602
541987 طالبي معصومه  5601 5602
505209 طاوسي سميرا 5599 0
577787 طاهرخاني مهدي 5606 0
590016 طاهري محمد 0 5602
691615 طاهري قهفرخي  فروغ 5601 5602
503887 طباطبائي عقدا نرجس السادات  5601 5602
579002 طبسي سيده فاطمه 0 5608
525806 طوسي نژاد  ياسمين  5600 0
586097 طوسيان شانديز مبينا 5601 5602
619529 طهوري رضوان 5601 5602
551734 عابدي سجاد 5601 5602
520381 عابدي سجاد 5600 0
509796 عابدي مهدي 5600 0
595760 عابدي اشكان 5601 5602
586888 عاج  فوزيه 5606 0
500461 عادل زاده  علي  5600 0
566210 عادلي رضا  5607 5608
502729 عالم پوررجبي  صبا  5606 0
538636 عباس زاده  فاطمه 5607 5608
518531 عباسي حامد 5606 0
646809 عباسي امير 5601 5602
522992 عباسي دهنوي مجتبي 5600 0
511236 عباسي فيروزجاه مهدي 5601 5602
596108 عباسي مقدم مينا 5601 5602
611891 عبداحد  نسترن 5607 5608
521122 عبدالله پور الهام 5600 0
513444 عبدالله زاده جمال ابادي مريم 5600 0
518685 عبداللهي فرزاد 5601 5602
673909 عبداللهي پناه ناصر 5603 5604
507833 عبداللهي نژاد علي  0 5608
587879 عبدالهي ليلا 0 5608
670633 عبدلي ميثم 5601 5602
582223 عبدي نسيم 5606 0
628679 عبدي سيدنعمت 5600 0
521246 عبدي فاطمه 5600 0
530207 عبدي زهرا 5601 5602
510028 عبدي قهرودي ريحانه  5601 5602
520159 عبدياني نگار 5601 5602
629912 عبوديت مجنده  فرهاد 5603 5604
640436 عبيداوي فواد 5600 0
688466 عبيدي زينب 5603 5604
613608 عراقيان رويا 5606 0
522339 عرب زاده فاطمه 5598 0
571781 عرب سلماني غلامرضا 5599 0
549596 عرفانيان اورعي دهرخي حميد 5600 0
503894 عروجي فرشته 5606 0
519672 عزيزي محمد 5607 5608
515214 عزيزي سعيد 0 5602
694884 عزيزي جيرابادي امير 5600 0
530384 عزيزي يوسفكند عليرضا  5605 0
600551 عسگري كيا  عليرضا  5600 0
503860 عطااللهي سارا 5601 5602
645439 عطار علي  5606 0
568579 عطاردي  محمود 5601 5602
544111 عطارزاده سارا 5607 5608
622222 عطايي محمدرضا 5601 5602
510968 عظيمي پاشاكلائي  راضيه 5605 0
605550 عظيمي فر فرشاد 5606 0
521681 علم نشان زهرا 5600 0
502062 علوي ازاد  پرويز 5598 0
560409 علي باقري  احسان 5601 5602
511272 علي پور اسما 5600 0
525170 علي پور محمدرضا 5601 5602
580077 علي پورخوبده  مجتبي 5601 5602
684541 علي زاده داشقاپو فرزاد 5601 5602
595489 علي كاشاني سپيده 5601 5602
536386 علي محمدي  مهدي 5606 0
559812 علي نژاد سعيده 0 5608
504381 علي نيا ميلاد 5607 5608
541944 عليزاده حامد 5598 0
564798 عليزاده طبقي  ازاده 5606 0
524455 عليزاده معمار زهرا 5607 5608
571135 عمادي انداني  ازاده 5606 0
676986 عنايتي  الهه 0 5608
515950 غروي همداني حانيه 5600 0
502232 غفاري صادق 5606 0
512561 غفاري ليلا 5605 0
620337 غفاري رابون 5600 0
552670 غلام پورنقندر زينب 5600 0
592304 غلامپورسرابي  علي  5600 0
512042 غم انگيزموشنگائي مريم 5607 5608
533791 فاتحي پيكاني  علي  5600 0
504940 فاريابي يوسف 5605 0
514650 فتح الهي محمد 5603 5604
500535 فحول ميلاد 5606 0
521311 فخر  ايمان 5605 0
514299 فدايي گوراب زرمخي عارفه 5605 0
536033 فدائي محمد 5599 0
556451 فراز مهدي 0 5602
635272 فرازمند الهام 5600 0
687013 فراهاني ميترا 0 5608
598113 فرجي عليرضا  5601 5602
506308 فرجي حامد 5600 0
554445 فرجي وليني رقيه 0 5602
617082 فرح  وحيد 5598 0
504358 فرح بخش پور حسين 5605 0
545136 فرخ نژاد زهرا 5607 5608
668773 فرخنده كلات علي  5607 5608
667602 فركيان  مرضيه 5601 5602
504575 فروزانفر ازاده 5599 0
531218 فروزنده ياسر 5600 0
591593 فروزنده فرد منوچهر  5607 5608
594188 فرهادي  معصومه  5601 5602
586262 فرهادي  فاطمه 5599 0
676818 فرهادي محلي نعمت الله  5601 5602
507762 فرهاديان فاطمه 5599 0
651615 فرهمندپور  مريم 0 5608
670017 فرهوش شيما 5601 5602
506260 فصيحي محمدرضا 5606 0
630462 فضل اللهي  صفورا 5605 0
526836 فضلعلي  شيوا 0 5608
595943 فلاحي فتانه 5605 0
527614 فيروزابادي ماندانا 5598 0
592904 فيروزي  كيارش 5600 0
535753 فيض ابادي  حسن  5603 5604
514256 فيض اللهي  بهنام 5606 0
586812 فيضي مرادابادي الهام 5603 5604
532950 قاسم پور فيروز 5601 5602
529956 قاسم پور عليرضا  5606 0
587464 قاسمي سيدمحمدرضا 5601 5602
678939 قاسمي مجتبي 5600 0
533210 قاسمي كليجي الاله 5601 5602
677788 قاسمي نژاد محمد 5603 5604
505279 قاسمي نيائي فاطمه 5599 0
531524 قاضي زاده طهراني اميرعباس 5601 5602
588562 قاهري شرقي حامد 5600 0
551980 قائمي فرد  مسعود 0 5602
553983 قدرتي اصغر 5600 0
509973 قدسي رضا  5598 0
650706 قديمي باشكند  رامين 5601 5602
654619 قربان زاده فرهاد 0 5608
540785 قرباني  محمدرضا 0 5608
541456 قرباني  بهروز 5600 0
537393 قرباني  فردين 5599 0
542520 قرباني اقدم علي  5603 5604
640697 قطب الدين  مهران 5600 0
511185 قموشي رامندي  محمد 5601 5602
569689 قنبري عباس 5603 5604
671372 قنبري پور  همتا 0 5602
675841 قوامي ميرمحله سيدعمار 5600 0
553732 قهاري مهسا 5599 0
576484 كاري عليرضا  5601 5602
559717 كازروني زند علي  0 5608
609121 كاظمي قلعه خليفه مريم 5599 0
537731 كامياب  مريم 5598 0
502523 كبيري نيا  احمد 5600 0
673982 كثير صادق 5599 0
542204 كثيري حسين 5600 0
612649 كثيريان خديجه 0 5608
506426 كچ خالي اميرمحمد 5600 0
641729 كرابي مرتضي 0 5602
510713 كراچيان محبوبه  5599 0
635388 كرباسيان ميثاق 0 5608
523804 كرم زاده فاطمه 5600 0
507130 كرمي عطيه 0 5608
539950 كرمي مصطفي 5601 5602
584866 كرمي هادي 0 5608
573834 كرمي محمدعلي 5600 0
505128 كريمي رعنا 5605 0
624807 كريمي مجيد 5601 5602
526958 كريمي طيبه 5598 0
543697 كريمي مريم 5599 0
661970 كريمي وهاب 5607 5608
656011 كريمي كورش 0 5608
516614 كريمي حمدالله 5600 0
507138 كريمي ريزي عباس 5601 5602
651058 كريميان پريسا 5607 5608
687086 كشتكاربنكي حميد 5607 5608
512189 كلانترچاهوكي  عباس 5607 5608
513710 كلانتري فاطمه 5607 5608
518477 كمالوند اياد 5606 0
697001 كمالي سارا 5600 0
561863 كمالي سروستاني ليلا 0 5608
692413 كمالي نژاد فرشاد 5601 5602
590131 كمندلو  حسين 5605 0
611641 كمندلو  زهرا 5599 0
577202 كوثري فرد  مرضيه 0 5608
527078 كوهگرد  علي  5607 5608
504498 كهريزه  مهناز 5599 0
590152 كيامهر  هاجر 5600 0
585172 كياني پريسا 0 5608
552840 كيوان مرجان 5606 0
656936 گاراژيان ازاده 5607 5608
512311 گرامي افخم 5598 0
552521 گراوند  انيتا 5601 5602
593212 گزي مارشك  مليحه 5598 0
525700 گش مرد  حسن  5601 5602
640071 گودرزي  نعيمه 5607 5608
520567 گودرزي  بيتا 5605 0
564778 لاري دارابي زينب 5605 0
567106 لجبيني  محمد 5601 5602
509592 لطفي سمانه 5600 0
520579 لطفي فرزانه  5601 5602
579594 متقي زهرا 5606 0
525492 مجتبايي نياكي نگين 5606 0
565984 مجيدي شيوا 5607 5608
616039 مجيدي فرد  احسان 5607 5608
584022 محتشمي راد نسيم 5607 5608
505721 محسني حسين 5601 5602
509991 محمدزاده مهسا 0 5602
514511 محمدزاده رضا  5600 0
566136 محمدي سمانه 5605 0
501670 محمدي سميه 5607 5608
506378 محمدي ياسين 5603 5604
666447 محمدي شعله 0 5608
603394 محمدي مهدي 5601 5602
525013 محمدي احمدرضا 5598 0
644851 محمدي نيكو 5598 0
505855 محمدي زهره 5607 5608
626894 محمدي ميلاد 0 5602
526019 محمدي ارزنق مسعود 5601 5602
536455 محمدي پور  سميرا 5601 5602
662334 محمدي روزبهاني نرگس 5601 5602
541956 محمدي عسكرابادي  اميد 5599 0
674852 محمدي مقدم سارا 5607 5608
502007 محمدي نصرت اباد  باقر 5601 5602
569669 محمديان پرنيان  5598 0
619974 محمودعشيري رضوان 5599 0
579664 محمودي  فاطمه 0 5608
593341 مختاري باغ ابريشمي  حجت اله 5601 5602
588518 مدرس كامل 5601 5602
564301 مرادي حيدر 5600 0
531797 مرادي ندا  5600 0
682359 مرادي امين 5606 0
514868 مرادي رضا  0 5608
570491 مرادي محمد 5598 0
607791 مرادي انوشيروان  5601 5602
639043 مرادي مجيد 0 5608
552884 مرتضائي مهديه 5600 0
620836 مرتضوي مهريزي منيرالسادات 5598 0
595282 مردوخي  هدي  5607 5608
513233 مرزباني نژاد  حميد 0 5602
536985 مروجي زهرا 0 5602
584603 مژدگانلو فرزانه  5601 5602
502622 مستعلي مجدابادي  فرزانه  0 5608
655635 مسعودي  محمدحسين 5601 5602
665426 مسكني امين 5600 0
665180 مسگري هاله 5601 5602
521457 مشايخي  پريسا 0 5602
673203 مشهدي بهناز 0 5608
588873 مشهدي عاطفه 0 5608
583392 مطهري محمدعلي 5607 5608
519785 مطهري كوشكي سعيد 5600 0
690801 مظفري رضابيگلو اكرم 5600 0
579563 مظهري موسوي فاطمه 5601 5602
578282 معارفوند مهرانه  0 5608
627539 معدني پورحسيني مريم السادات  5601 5602
572773 معصومي فرح ابادي حسين 5600 0
674317 معصوميان محمد 5600 0
538831 معين مژگان 5607 5608
501010 مكي ابادي  محمد 5601 5602
696822 ملك پور رقيه 5600 0
605650 ملكي هاشم 5607 5608
582147 ملكي اوچه  سعيد 5600 0
522843 ملكيان  سحر  5606 0
605367 ممبيني  جعفر 5599 0
671962 منتظري راد زينب 0 5608
533121 منشي ساغر 5605 0
682219 منصورپوردهكا  فاطمه 0 5604
551760 منصوري جوزاني طليعه 5607 5608
636198 منظري توكلي فريدالدين  5598 0
509473 منظوري بنجار  حسينعلي 5606 0
505338 منوچهري زهرا 5598 0
652842 موحدي موسي 5603 5604
542546 موذني فاطمه 5607 5608
660942 موذني ماهان 5600 0
679445 موسايي  بابك 5601 5602
558563 موسوي سيدجمال 5599 0
551245 موسوي سيداسماعيل 5603 5604
541164 موسوي حسن اباد سيدرضا  5607 5608
513406 موسي زاده قصابه  مهدي 5600 0
539357 موصلي فاطمه 5600 0
558523 مهتاباني پويا 5603 5604
542550 مهدي پور علي  5605 0
503031 مهدي پورمقدم  زهرا 5605 0
515976 مهدي وند زيبا 5606 0
528397 مهديان راد حميد 5606 0
645182 مهرابي  فاطمه 5605 0
611834 مهراموز غلامرضا 5607 5608
697430 مهران زهره 0 5608
507887 مهرانديش ندا  5599 0
571335 مهري بنفشه 5605 0
562050 مهماندوست  نازنين  0 5608
565548 ميربهرسي سيدشهاب الدين 5600 0
512275 ميربيك سبزواري معصومه  0 5602
569163 ميرپوريان  سيدنويد 5601 5602
582252 ميرتقي  سيدحسين 0 5608
656812 ميرحيدري فرهاد 5603 5604
576573 ميررجبي زهرا 5607 5608
532272 ميرزاپور نفيسه 5605 0
513324 ميرزايي مسعود 5601 5602
578415 ميرزايي صفي اباد عابده 5607 5608
649142 ميرزايي مزرعه سعيد 5600 0
683425 ميرفندرسكي ياسمن 0 5608
621964 ميزبان  الهام 5607 5608
602367 مينايي  پويان 5601 5602
515808 ميهمي سامان 5607 5608
666603 ناجي حسين دوست سيدعباس 5607 5608
531560 نادري مرتضي 5600 0
542574 نارنجي  راضيه 5601 5602
598182 ناصري ناهيد 5600 0
542175 ناصري فاطمه 5607 5608
502446 ناطقي ارمين 5600 0
554957 نامني محسن 5600 0
503142 نامي فردطهراني پرهام 0 5608
516349 نباتي يوسف 5607 5608
594764 نبي پور عمران 0 5608
651494 نجاتيان سيستاني  محسن 0 5608
512819 نجارپورفروشاني مونا 5606 0
532915 نجاري خضرلو فائزه 5599 0
557890 نجفي فهيمه 0 5602
690038 نجفي علي ابادي سميه 0 5602
505408 نجيمي مرتضي 5599 0
616716 نخعي مريم 5607 5608
554350 نخئي شيوا 5606 0
553907 نديمي دفرازي  حميدرضا 5600 0
680293 نراقي مهسا 5600 0
580138 نشاط هومن 5601 5602
513546 نشاني سوناي 5601 5602
522380 نصرازاداني محمدرضا 5601 5602
586711 نصيرزاده قلعه سهيلا 5603 5604
508340 نصيري شيدا 5605 0
557579 نصيري پريسا 5598 0
692389 نظرگل فاطمه 5607 5608
549711 نظري قره چماق محمدكاظم 5598 0
535678 نظري نژاد  سعيد 5600 0
534783 نظريان كاسب ليلا 0 5608
550255 نفيسي گل محمد 5601 5602
545492 نقدي استمال سردار 5601 5602
561888 نقي پورماكراني نويد 5605 0
583820 نگيني حسام 5607 5608
636554 نواب صفوي  زهرا 0 5608
621385 نورا مهديه 0 5608
587292 نوراله زاده محمدحسين 5600 0
517857 نورنمايي مريم 5607 5608
536264 نوروري  اكرم 5605 0
515290 نوروزي  حسين 5601 5602
574969 نوروزي ينگجه  پيمان 5601 5602
640532 نوري زهرا 5606 0
503041 نوري سعيده 5600 0
693716 نوري محمد 5601 5602
617618 نوزروزي زهرا 5606 0
538354 نويي الهام 5606 0
509439 نيري فلاح  سيده نرجس  0 5608
564091 نيك انديش  اميرسالار  5601 5602
670074 نيكوبين بروجني نيلوفر  5606 0
509011 نيكوسير فاطمه 5601 5602
642600 نيلي احمدابادي هاجر 5601 5602
606329 واثق الهام 0 5608
691020 واحد تهمينه  5600 0
518802 واعظي مريم 5606 0
629876 والدين اصل رامتين  5600 0
618710 وحيدي فردوسي  طاهره 5607 5608
543973 ورنديلي سيدبهروز 0 5608
582486 وزيرنژاد فيروزه  0 5608
521148 وزيري بزرگ رقيه السادات  5605 0
519177 ولي قوجق منصور 5605 0
613067 وهاب مقدم  داريوش  0 5608
581509 ويسي عليرضا  5600 0
581372 هاديان  مرتضي 5598 0
533884 هاشمي زهرا 5601 5602
636936 هاشمي فر عليرضا  5600 0
611965 هدايت زهره 5600 0
609085 هدايتيان فاطمه 5600 0
500266 هرمزي شهريار  5607 5608
524285 همامي عطيه 5600 0
602612 همايون ميررهيق رقيه 5607 5608
518684 هواسي علي  5600 0
520101 هوشنگي  سينا 5601 5602
583634 ياحقي فرشته 0 5608
614915 يار  محبوبه  0 5608
516090 ياراحمدي محمد 0 5602
538262 ياراحمدي هديه 5601 5602
513468 يارجو صدف  5601 5602
526125 يحيي پورداخل  مسعود 5600 0
550521 يزداني  سيدعلي  5601 5602
665736 يزداني  ناصر 5599 0
651611 يوسفي ساجده 0 5608
598596 يوسفي سوستاني عبدالرضا 5601 5602
556215 يوسفيان قهفرخي زهره 5603 5604

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور