اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص معرفي افراد در برخي از كدرشته محل‌هاي دانشگاههاي تهران، صنعتي شريف، شهيد بهشتي و گيلان در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال 1398

1398/03/11

      بدين‌وسيله به اطلاع داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1398 مجاز به انتخاب رشته گرديده و كدرشته محل‌هاي انتخابي خود را در سايت اطلاع‌رساني اين سازمان ثبت نموده‌اند، مي‌رساند: باتوجه به مكاتبه دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي، صنعتي شريف و گيلان درخصوص كاهش حدنصاب نمره علمي بعد از اعلام اسامی معرفی شدگان برای انجام مراحل مصاحبه وارزیابی تخصصی در تعدادي از رشته‌ محل‌‌هاي مورد پذيرش در آزمون مذكور، بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان كدرشته محل‌هاي مندرج در زير مي‌رساند كه كارنامه نتيجه انتخاب رشته اين دسته از متقاضيان باتوجه به حدنصاب جديد، اصلاح و بر روي سايت اين سازمان قرار داده شده است. لذا داوطلبان ذينفع مي‌بايست باتوجه به كارنامه اصلاح شده جديد و براساس برنامه زماني انجام مصاحبه و متن اطلاعيه مورخ 98/02/31 مندرج در سايت اين سازمان به دانشگاههاي ذيربط مراجعه نمايند.

کد رشته محل هایی که حد نصاب علمی آنها اصلاح شده است

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور