اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره زمان اعلام فهرست اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت براي شركت در مصاحبه مرحله تكميل ظرفيت آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه متمركز) سال 1392

1392/08/12

 سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع داوطلباني كه كدرشته محل‌هاي انتخابي خود را براي شركت در مرحله تكميل ظرفيت آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1392 در سايت اطلاع‌رساني اين سازمان ثبت نموده‌اند، مي‌رساند: فهرست اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت براي شركت در مرحله مصاحبه آزمون مذكور تا روز چهارشنبه مورخ 92/08/15 بر روي ‌سايت اطلاع رساني اين سازمان قرار مي‌گيرد. لذا آن ‌دسته از داوطلباني كه در يك و يا چند كد رشته محل تحصيلي (حداكثر 5 كدرشته‌محل) از رشته امتحاني ذيربط در رديف معرفي‌‌شدگان چند برابر ظرفيت براي شركت در مصاحبه قرار مي‌گيرند، لازم است با توجه به برنامه زماني مشخص شده مربوط به هر كدرشته محل، با همراه داشتن مدارك اعلام شده براي شركت در مصاحبه و ساير مراحل پذيرش به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مربوط مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه براي شركت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از پذيرش در كدرشته‌محل يا كدرشته‌محلهاي انتخابي مربوط تلقي مي‌گردد. 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور