اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره اعلام‌ رشته‌ محل‌هاي جديد و همچنين برخي اصلاحيات دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1398 (رشته های با آزمون)

1398/05/20

پيرو انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398 در تاريخ 98/05/17، بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ آن دسته از داوطلبان آزمون مذكور كه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند مي‌رساند، نظر به اينكه برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي پس از انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره 2) آزمون مذكور، اعلام ظرفيت براي رشته‌هاي جديد نموده و يا اصلاحاتي به شرح ذيل در رشته‌هاي مورد پذيرش ارائه داده‌اند، متقاضيان مي‌توانند براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين با توجه به كدرشته‌ محل‌ها و توضيحات مندرج در اين اطلاعيه، نسبت به انتخاب رشته خود در تاريخ تعيين شده (تا پايان روز پنجشنبه مورخ 98/05/24) منحصراً از طريق سايت اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند.

آن دسته از داوطلباني كه قبلاً فرم انتخاب رشته خود را تكميل نموده‌اند، مي‌توانند در صورت تمايل نسبت به ويرايش كدرشته محل‌هاي انتخابي خود با توجه به مندرجات اين اطلاعيه تا تاريخ فوق اقدام نمايند. 

اصلاحات و جداول دفترچه انتخاب رشته با آزمون سراسري98 فرمت PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور