اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در خصوص سري دوم اصلاحات و اعلام رشته محل‌هاي جديد پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1398

1398/05/20

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 1398 در تاريخ  98/11/17 و اطلاعيه‌هاي مورخ 97/12/26 و 98/02/30 ، بدين وسيله اصلاحات و كدرشته محل‌هاي جديد (سري دوم)، علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مربوط، به شرح جداول ذيل اعلام مي‌گردد. آن دسته از داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام و انتخاب رشته خود را تكميل و كد رهگيري دريافت نموده‌اند مي‌توانند در صورت تمايل نسبت به ويرايش كدرشته محل‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند. 

ضمناً به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتوانند تا پايان روز پنجشنبه مورخ 98/06/28 نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمايند. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مذكور و مندرجات اطلاعيه‌هاي فوق، منحصراً به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان (لينك سامانه پذيرش دانشجو در رشته‌هاي صرفاً با سوابق تحصيلي آزمون سراسري – مهرماه 1398) مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب كدرشته محل‌هاي انتخابي تا تاريخ ياد شده در آزمون مذكور اقدام نمايند.

جداول اطلاعيه دوم  اصلاحات انتخاب رشته هاي صرفاً براساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري فرمت PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور